ĐIỀU 4 TRONG BẢN “HIẾN PHÁP NƯỚC CHXHCNVN NĂM 1992” PHÁ HUỶ NỀN TẢNG CỦA CHÍNH BẢN HIẾN PHÁP

 

ĐIỀU 4 TRONG BẢN “HIẾN PHÁP NƯỚC CHXHCNVN NĂM 1992” PHÁ HUỶ NỀN TẢNG CỦA CHÍNH BẢN HIẾN PHÁP

Điều 4 trong bản “Hiến pháp nước CHXHCNVN năm 1992” (Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – 2005 – Bản sửa đổi), có đoạn viết như sau: “Đảng Cộng Sản Việt Nam… là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

Điều 4 này mâu thuẫn và chống lại Điều 2, Điều 3, Điều 8, Điều 15, Điều 16, Điều 21, Điều 83… của chính bản Hiến pháp. Chúng tôi sẽ lần lượt chứng minh.

Điều 2 của bản Hiến pháp có đoạn viết như sau: “Nhà nước CHXHCNVN là nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân…”. Theo Điều 2 này khẳng định nước CHXHCNVN là một nước dân chủ. Bởi, Điều 2 nhắc lại định nghĩa của Ngài Abraham Lincoln (1809-1865) – vị anh hùng giải phóng nô lệ, vị tổng thống thứ 16 của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, thần tượng của Karl Marx, được Marx tôn làm biểu tượng của Tự Do – định nghĩa về một quốc gia dân chủ như sau: “Một quốc gia dân chủ là một quốc gia mà chính quyền của dân, do dân, vì dân!”.

Như vậy, khi Điều 4 khẳng định: “Đảng CSVN là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”, tức là nước CHXHCNVN theo một chế độ Đảng trị = Đảng chủ, hoàn toàn chống lại Điều 2: khẳng định nước CHXHCNVN là một nhà nước Dân trị = Dân chủ! Như vậy, nếu căn cứ vào Điều 2, thì Điều 4 là vi hiến và ngược lại; nhưng Điều 2 có trước Điều 4, nên ta có thể coi Điều 4 là điều vi hiến được chăng?

Điều 83 của Hiến pháp có đoạn viết như sau: “Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của nước CHXHCNVN. Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp…”. Như vậy, Điều 2 và Điều 83 cùng khẳng định quyền tối thượng của nước CHXHCNVN thuộc về nhân dân chứ không thuộc về Đảng CSVN như Điều 4 đã quy định Đảng CSVN nắm quyền tuyệt đối: “là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội” . Xã hội là toàn bộ đời sống văn hoá, chính trị, kinh tế, pháp luật, thể chế, lịch sử, tôn giáo…của con người trong một quốc gia. Tức là Điều 4 quy định Đảng CSVN là chủ nhân ông của đất nước và dân tộc Việt Nam, là ông vua của các vua, chúa của các chúa. Nhưng oái oăm thay, ở Điều 2 và Điều 83, bản Hiến pháp năm 1992 lại khẳng định Nhân Dân là chủ nhân ông của đất nước và dân tộc, nắm quyền tối thượng quốc gia, y hệt các nhà nước dân chủ khác trên thế giới vậy (Thế giới ngày nay có chừng 95% số quốc gia theo chế độ dân chủ đại nghị)! Do đó, cứ theo Điều 4, Điều 2, Điều 83, thì nước Việt Nam ta có hai “vua”: “Vua Đảng CSVN” và “Vua Nhân Dân” ư ? Nếu lấy hai chọi một, thì Điều 4 là thiểu số phải bị coi là vi hiến trước Điều 2 và Điều 83 đa số!?

Chưa hết, ngay cả ở Điều 3 trong bản Hiến pháp 1992 cũng hàm chứa yếu tố chống lại Điều 4.

Điều 3 có đoạn viết như sau: “Nhà nước bảo đảm và không ngừng phát huy quyền làm chủ về mọi mặt của nhân dân”. “Quyền làm chủ về mọi mặt của nhân dân” nghĩa là nhân dân làm chủ tất tần tật mọi sinh hoạt xã hội từ chính trị, văn hoá xã hội, thể chế, luật pháp, lịch sử… của nước Việt Nam. Mệnh đề này của Điều 3 trong Hiến pháp phủ nhận Điều 4! Như vậy, Điều 3 đã về hùa với các Điều 2 và Điều 83 cùng xóa bỏ Điều 4 trong bản Hiến pháp!

Mệnh đề thứ 2 của Điều 3 viết như sau: “… Thực hiện mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc…”. Chính Điều 3 trong Hiến pháp đã xác định xã hội Việt Nam là một xã hội công bằng, tự do. Tự do và Công bằng xã hội là mọi công dân đều bình đẳng, không ai nhảy ra sai khiến (lãnh đạo) ai mà không được sự đồng ý của người bị sai khiến (bị lãnh đạo). Đảng CSVN chỉ là một nhóm người rất thiểu số trong cộng đồng dân tộc Việt Nam (hơn hai triệu đảng viên CS trong khi đó có hơn 80 triệu người dân ngoài đảng). Vậy thiểu số kia muốn cai trị (lãnh đạo) đa số này phải hỏi ý kiến xem 80 triệu dân có đồng ý (cho phép) Đảng CSVN cai trị đại đa số nhân dân Việt Nam hay không?

Nghe câu hỏi này, Đảng CSVN bèn bảo: – Quốc hội nước CHXHCNVN đã bỏ phiếu xác định vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng CS thì không phải là toàn dân đồng thuận là gì? Vâng, đấy chỉ là sự đồng thuận hình thức, đồng thuận ảo, đồng thuận giả tạo! Vì trong Quốc hội có đến hơn 95% đại biểu là đảng viên CS, thì Quốc Hội thực chất chỉ là Quốc hội của Đảng CS mà thôi! Với phương châm bầu cử: “Đảng cử, Dân bầu” của Đảng CS, thì người dân (hơn 80 triệu) đã bị tước quyền ứng cử và bầu cử. Khi Nhân Dân mất quyền “cử” thì chữ “ bầu” cũng thành vô nghĩa, thành trò hề! Do đó, mọi cuộc bầu bán do Đảng CS tổ chức để hình thành Quốc hội đều chỉ là hình thức, là trò ảo thuật kiểu Đảng CS vừa đá bóng, vừa thổi còi, vừa lĩnh thưởng mà thôi! Bầu cử Quốc Hội mà Đảng CS toàn cử người của mình ra ứng cử, rồi bắt dân chỉ được quyền “Bầu”, không được quyền “Cử”, Dân không được quyền kiểm phiếu… thì cái Quốc Hội kia chỉ là Quốc Hội của Đảng chứ nào đâu còn là Quốc hội của Dân? Do đó, chính Đảng CSVN đã vi phạm Điều 3 của Hiến pháp là không tôn trọng hai chữ: Tự do – Bình đẳng (Công bằng)!

Như vậy, Điều 3 trong Hiến pháp đã phủ nhận chính Điều 4 vậy!

Điều 8 trong bản Hiến pháp 1992 có đoạn viết như sau: “… Kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền”. Điều 8 không cho phép ai (kể cả Đảng CS) được phép quan liêu, cửa quyền. Nhưng ở Điều 4, Đảng CSVN đã chứng tỏ sự quan liêu, cửa quyền của mình bằng cách tự cho mình quyền lãnh đạo tối thượng nhân dân Việt Nam trái với quy định ở Điều 2, Điều 3 và Điều 83. Do đó, Điều 8 cũng đã phủ nhận chính Điều 4.

Điều 15 trong bản Hiến pháp, có đoạn viết: “Nhà nước thực hiện nhất quán chính sách phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa…dựa trên chế độ sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể, sở hữu tư nhân, trong đó sở hữu toàn dân và sở hữu tập thể là nền tảng…”. Chính sự khẳng định nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường (khái niệm “định hướng XHCN” hoàn toàn vô nghĩa), chấp nhận nền kinh tế tư nhân tại Việt Nam nơi Điều 15 này đã phủ nhận Điều 4; vì Điều 4 ghi: “Đảng CSVN theo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh”. Vì sao vậy? Vì ai đã đọc Mác-Lênin, dù chỉ ở trình độ sơ cấp, cũng biết chủ nghĩa Mác-Lê phủ nhận kinh tế thị trường = tư bản, xóa bỏ sở hữu tư nhân. Có chủ nghĩa Mác- Lê thì không có kinh tế tư bản = kinh tế thị trường và sở hữu tư nhân và ngược lại! Như vậy, Điều 15 đã xóa bỏ Điều 4 hay ngược lại!?

Điều 17 trong bản Hiến pháp 1992 tiếp tục phủ nhận Điều 4 bằng cách nói rõ hơn sự phát triển tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam như sau: “Phát huy mọi năng lực sản xuất, mọi tiềm năng của các thành phần kinh tế gồm kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế cá thể, tiểu chủ, kinh tế tư bản tư nhân, kinh tế tư bản nhà nước và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài…”. Chính sự khẳng định Đảng CSVN lãnh đạo Nhà nước và xã hội Việt Nam đang xây dựng nền kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Điều 17 này đã giết chết chủ nghĩa Mác-Lênin là tôn giáo và cương lĩnh của Đảng như Điều 4 đã quy định. Vậy, Điều 17 này đã xóa bỏ Điều 4 hay ngược lại?

Điều 21 trong bản Hiến pháp 1992 tiếp tục khẳng định Việt Nam xây dựng nền kinh tế thị trường, tức kinh tế tư bản chủ nghĩa, như có đoạn viết sau: “Kinh tế cá thể, tiểu chủ, kinh tế tư bản tư nhân được chọn hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh, được thành lập doanh nghiệp, không bị hạn chế về quy mô hoạt động…”. Mục đích của chủ nghĩa Mác-Lê Nin là chôn chủ nghĩa tư bản. Sao Đảng CSVN ghi trong Điều 4 Hiến pháp “là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội… theo chủ nghĩa Mác-Lênin” lại phát triển kinh tế tư bản? Hóa ra, bằng cách đề ra bốn Điều: 15, 16,17, 21 trong Hiến pháp 1992 là xây dựng nền kinh tế tư bản trên đất nước Việt Nam, Đảng CSVN đã làm ngược lại 180 độ chủ nghĩa Mác–Lênin; cũng có nghĩa là chính Đảng CSVN không chôn tư bản như nguyên lý Mác-Lênin đã dạy, mà ngược lại còn đi xây dựng tư bản chủ nghĩa. Như vậy, có phải chính là Đảng CSVN đã ngầm xóa bỏ Điều 4 trong bản Hiến pháp?

Tựu trung, Điều 4 trong Hiến pháp 1992 (bản sửa đổi) đã xóa bỏ các Điều 2, 3, 8,15, 16, 21, 83… của chính bản Hiến pháp, cũng là xóa bỏ nền tảng của bản Hiến pháp vậy! Muốn bản Hiến pháp không bị vô hiệu hoá vì sự thậm vô lý (ngược đời), cần phải xóa bỏ Điều 4 .

Trần Mạnh Hảo
THEO DAN LUAN

Advertisements
Comments
3 Responses to “ĐIỀU 4 TRONG BẢN “HIẾN PHÁP NƯỚC CHXHCNVN NĂM 1992” PHÁ HUỶ NỀN TẢNG CỦA CHÍNH BẢN HIẾN PHÁP”
 1. Ricardo nói:

  Chào các bạn.
  Bài viết: “ĐIỀU 4 TRONG BẢN “HIẾN PHÁP NƯỚC CHXHCNVN NĂM 1992” PHÁ HUỶ NỀN TẢNG CỦA CHÍNH BẢN HIẾN PHÁP” của các bạn thực ra, bạn đang đứng trên quan điểm chưa phải thật sự là người yêu tự do, yêu hòa bình. Các bạn đang đứng trên quan điểm cá nhân của mình. Các bạn không có tiếng nói chung từ toàn thể nhân dân. Do vậy, lời nói của bạn chỉ là yếu tố cá nhân. Vì sao?.
  1/. Toàn thể nhân dân Việt Nam vẫn chấp nhận và vui vẻ chấp nhận Hiến pháp. và thực tế, Kinh tế VN vẫn phát triển, vị thế VN vẫn hàng ngày được thế giới biết đến. Nếu ngược lại, nói Mỹ là dân chủ thì chưa hẳn vì toàn thể dân Mỹ vẫn chấp nhận Hiến pháp Mỹ, chấp nhận cách thức dân chủ theo kiểu mỹ và thế được cho rằng dân chủ.
  Ví du: Gia qui mỗi nhà mỗi khác, gia qui nhà bạn sẽ khác gia qui nhà tôi. và mỗi gia qui đều có 1 dân chủ, 1 tự do khác nhau. nếu anh chấp nhận và thực hiện đúng gia qui đó thì hẳn bạn không thấy mất tự do, mất dân chủ.
  Nếu dân chủ, tự do chỉ bằng lời nói, lời yêu cầu thì bạn hoàn toàn không tểh nào biết đựơc tự do, dân chủ là gì. vì Tự do dân chủ ở trong bạn luôn đeo bám bạn và bạn trở nên tên nô lệ cho Tự do, dân chủ.
  2/. Bạn cho rằng bạn có trách nhiệm với tổ quốc. Vậy bạn đã làm gì được cho đất nước này, cho nhân dân VN?. Hay bạn chỉ hô hào khẩu hiệu rồi lôi kéo chính trị, mà những cái đó nhân dân thật sự không cần đến. Họ cần là cần Cái Cơm no, áo ấm, ở tiện nghi, và con cái học hành tốt. Họ rất chán cảnh tranh giành quyền lực chính trị, cảnh chiến tranh, ly loạn,… mà mong mỏi của họ là cuộc sống của họ được cải thiện. Tôi nghĩ dân Mỹ cũng như vậy và nhân dân trên toàn thế giới này cũng như vậy. Nếu cuộc sống của họ đầy đủ chắc họ sẽ quan tâm đến 1 Đảng phái nào mà đem đến quyền lợi lớn nhất cho họ họ sẽ chọn.
  Bõi lẽ trên, tôi mong bạn nên làm những gì mà nhân dân chúng tôi cần. đừng làm chuyện vô ích.
  Tôi kể cho bạn nghe 1 câu chuyện và tự bạn nghĩ nhé.
  Có người hỏi tôi: ‘ 1 Cây cổ thụ liệu cao nhất sẽ bao nhiêu mét, và tán rộng bao nhiêu?. Trong điều kiện nào nó sẽ phù hợp và phát triển tốt?. và quan trong là nó sẽ thọ được bao năm?. Trước lúc nó chết thì có những biểu hiện nào?……” và tôi vui vẻ trả lời: ” Câu hỏi của bạn sẽ là câu trả lời tốt nhất cho bạn”. Chu kỳ mỗi cây đều giống nhau, nhưng giá trị và tuổi thọ mỗi cây là khác nhau. bạn đừng đem cây này áp cho cây khác, đừng thấy nhánh này mọc ra vội cho nhánh này không có tác dụng. Tất cả đều có hữu dụng của nó bạn ah. Bạn đừng vội mé nhánh của nó mà uổng. đến lúc ắt hẳn nó sẽ theo đúng chu trình : SInh-lão – Bệnh – Tử của nó.
  Trân trọng. Mong các bạn mau hồi đầu chuyển ý. Làm gì làm được cho mọi người thì làm ngay, đừng làm trò chính trị vô ích này, đôi khi mang vạ vào thân.
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

  • hoàng nói:

   tôi hi vọng được vạ vào thân, con người sống đâu phải để hè nhát, tham sống sợ chết như bạn, bởi sự suy đồi của xã hội này mà sinh ra những kẻ chỉ biết luồn cúi và nịnh hót như bạn, từ sau xa nó cũng xuất phát từ sự quản lý xã hội hay nói thẳng là sự cai trị xã hội của bè lũ đảng cộng sản việt nam. không thể có dân chủ và no ấm nếu như không có một bộ máy dân chủ, dân chủ kiểu mỹ tồn tại hơn 230 năm nay và sẽ vẫn tồn tại cho đến khi nào con người còn tồn tại, còn dân chủ ở việt nam thì sao ? bạn có cá là nó tồn tại được 100 năm không? tôi không tin nó có thể tồn tại được 100 năm. thực ra nó chỉ mới bắt đầu từ sau năm 1975 sau khi các đảng phái dân chủ khác ở việt nam bị giải thể, tạo ra thế độc quyền cho đảng cộng sản việt nam.. từ đó đến nay mới hơn 30 năm mà tình hình có vẻ không mấy tốt đẹp, tại sao có những tiếng nói phản đối, tại sao chúng tôi gọi đảng cộng sản là phản động, bởi vì nó đi ngược lại lợi ích của toàn dân tộc, dân tộc đây không chỉ có mỗi bạn, nó còn cả thế hệ mai sau. ngay từ bây giờ chúng ta đang phải sống trong một xã hội đầy rẫy sự bất công, dối trá, mưu mô, thủ đoạn, rồi con cháu chúng ta sẽ phải gánh chịu tất cả, từ bây giời một xã hội đầy sự lạm quyền, áp bức, từ những sự việc đơn giản như việc chính quyền chăn facebook, các trang mạng tự do và báo chí dân chủ, 600 tờ báo việt không bao giờ đăng tin về hoàng sa, trường sa, hay một vụ công an bắn người vô tôi cũng không bao giờ có, dân chủ công băng là thế sao là cấm mọi người tiếp cận với những thông tin thật đó sao. dân chủ không có ngĩa là bịt miệng , no ấm không chỉ là đủ ăn mà còn là tinh thần nữa.

   tại sao nước mỹ không có thế lực gọi là ” phản động ” mà ở việt nam lúc nào cũng nêu cao cảnh giác với thế lực ” phản động ” chẳng nhẽ người việt thích làm ” phản động ” hơn người mỹ, hãy xem một việc cụ thể : trang mạng wikileaks công bố những bí mật của chính phủ mỹ và kết quả sao, cả chính phủ mỹ đau dầu không thể làm gì được wikileaks, không có một luật nào có thể bắt được chủ nhân của trang và cũng không có luật nào để cấm .?? và đến hôm nay nó vẫn đang hoạt động. còn ở việt nam thì sao? hàng loạt website bị đánh sập bởi cơ quan an ninh mạng của bộ công an, luật nào cho phép công an đánh sập website của người khác ??? không có luật nào lại cho phép công an làm những việt vô pháp luật như vây ? các trang mạng như facebook tại sao lại bị chặn ở việt nam mặc dù nhà nước cũng không có cớ sở pháp lý nào để cấm đoán facebook cả …?? những sự việc đơn giản như thế để thấy sự dân chủ và tự do ở việt nam thế nào, tất cả các thể loại tự do đều được diễn kịch ở việt nam , No Freedom đó là từ mà nước ngoài nói về Việt nam, trung quốc, Triều tiên

   tôi xin giải thích về từ “phản động” đây là từ mà bè lũ cầm quyền nói về những người chống lại họ, vậy phản động là gì , phản động hiểu nôm na là ” đi ngược lại với tiến trình vận động của lịch sử nhân loại ” , đảng cộng sản việt nam sau khi thống nhất đất nước đã thủ tiêu các đảng phái chính trị khác tạo ra thế độc quyền cho mình , như vậy là đi ngược lại với quá trình vận động tất yêu –> phản động, thức hai, trong quá trình cai trị nhân dân, đảng cộng sản việt nam thực hiện nhiều chính sách phi dân chủ , tạo điều kiện cho thành viên tham mô tham nhũng, đục khoét tài sản nhà nước ,lạm quyền , hạch sách nhân dân, làm cho đời sống nhân dân đi xuống cả về vật chất lẫn tinh thần –> phản động , từ những sự sai trái đó của đảng cộng sản việt nam mà nhiều người ý thức được việc cần phải thay đổi dân chủ đã đấu tranh yêu cầu chính quyền thay đổi thể chế, thay đổi cách quản lý –> đúng với sự vận động phát triển –> không phản động, như vây chỉ vài nét để chúng ta thấy rằng “phản động” là từ được dùng cho đảng cộng sản việt nam chứ không phải là từ được dùng cho những người đấu tranh cho dân chủ, chúng ta sẽ gọi là những người bất đồng chính kiến ” tạm dịch là không có cùng quan điểm chính trị ”

   như vậy đảng cộng sản việt nam chính là tổ chức phản động , chúng ta keu gọi đảng cộng sản việt nam thay đổi đường lối lãnh đạo không nên cai trị nhân dân theo kiểu độc quyền nữa, mở rộng các quyền tự do dân chủ, thay đổi thể chế chính trị, phát triển kinh tế vững , đa nguyên đa đảng cùng tiến lên xã hội tốt đẹp

   Nguyễn hoàng cường

 2. trần hữu bộ nói:

  tôi thấy suy nghĩ của bạn la rất đúng,lam sao cho dân sung sướng là được rồi.mỗi nước có một cách làm khác nhau.dẫu biết là đảng ta lãnh đạo dở ẹc nhưng đời là thế

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

 • Nếu chúng ta không làm thì ai sẽ làm thay cho chúng ta?

 • Nếu chúng ta không làm bây giờ thì đến khi nào?

 • Liên lạc Ban Đại Diện THTNDC qua email thtndc@gmail.com

%d bloggers like this: